Har du en klage?

Hvis du ønsker å klage over en vare eller tjeneste
kjøpt hos oss, kan du inngi en klage til:

Håndverkerklagenemnda
Postboks 5480 Majorstuen
0305 Oslo

Når du sender klagen til nemnda skal du
informere om vår e-postadresse
tu@gvs.no